Gwarancją bezpieczeństwa dla naszych pracowników jest przynależność do Związku Agencji Pracy tymczasowej (ABU). Członkostwo w nim to nie tylko zabezpieczenie przestrzegania i stosowania przepisów prawa. To również wyrażenie zgody na niezależne kontrole z ramienia ABU.

Kodeks uczciwych praktyk, jest obowiązkowym kryterium członkostwa i stanowi integralną część regulaminu wewnętrznego ABU.

Jaki jest cel kodeksu? Przede wszystkim zapewnienie pracownikom migrującym większego bezpieczeństwa, podniesienie standardu jakości usług i przyczynienie się do uczciwej konkurencji oraz polityki równych szans w branży. Poniżej znajdziecie główne zasady sformułowane w kodeksie uczciwych praktyk. Warto je poznać przed wyjazdem do Holandii!

  1. Bezpieczeństwo i zdrowie

Największym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników migrujących. Należy dołożyć wszelkich starań aby nie zostały one w żaden sposób zagrożone.

  • Rekrutacja i selekcja

Członkowie i ich agencje zobowiązują się do prowadzenia przejrzystego procesu rekrutacji                     w oparciu o Fair Recruitment Code. Kandydaci mają otrzymywać rzetelne i zgodne z prawdą informacje na temat zakwaterowania i zatrudnienia w Holandii

  • Umowa i wynagrodzenie

Umowa o pracę tymczasową oraz jej wszelkie załączniki powinny zostać sporządzone w dwóch wersjach językowych – w języku niderlandzkim oraz języku ojczystym kandydata. W przypadku wynagrodzenia, zgodnie z CAO – pracownicy migrujący oraz holenderscy pracownicy tymczasowi otrzymują równe wynagrodzenie za taką samą pracę.

  • Rejestracja

Przepisy Kodeksu uczciwych praktyk wyraźnie wskazują obowiązek rejestracji pracowników migracyjnych w rządowym podstawowym rejestrze ewidencji ludności.

  • Zakwaterowanie

Agencja rekrutacyjna ma obowiązek przekazać kandydatom wszystkie niezbędne informacje na temat zakwaterowania i jego kosztów. Mogą oni korzystać z mieszkania prywatnego  lub oferowanego przez agencję. W drugim przypadku warto zapoznać się z następującymi kwestiami:

– czy zakwaterowanie posiada certyfikat SNF? Certyfikat ten świadczy o jakości lokacji. Warto wiedzieć, ze w przypadku naszej Agencji, wszystkie lokacje posiadają certyfikat SNF.

-Agencja ma prawo nałożyć na pracownika koszty zakwaterowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ABU

-w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, agencja ma obowiązek stworzenia możliwości wynajmu lokalu mieszkalnego przez okres co najmniej 5 nocy.

  • Grzywny i odszkodowania

Agencja pracy tymczasowej ma możliwość dokonywania potraceń z wynagrodzenia pracowników tymczasowych. Dotyczy to jednak wyłącznie grzywien sądowych lub administracyjnych – np. mandatów. Rozliczanie innych rodzajów kosztów – bez zgody pracownika – jest niedozwolone. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku świadomego spowodowania szkody pracodawcy lub wynajmującemu, pracownicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje działania, do wysokości rzeczywistych kosztów.

  • Informacje

Agencja ma obowiązek informowania pracowników migracyjnych na temat życia i pracy w Holandii jeszcze przed podpisaniem umów wstępnych w kraju pochodzenia. W tym zakresie należy stosować się do wytycznych ze Statusu uczciwych praktyk rekrutacyjnych ABU

  • Jezyk i integracja

Członkowie mają obwiązek wskazania pracownikom migrującym dostępnych  kursów  językowych w gminie pobytu.

  • Skargi

Każdy pracownik ma możliwość złożenia skargi na niestosowanie przepisów Kodeksu uczciwych praktyk. W pierwszej kolejności należy zgłosić zastrzeżenie do agencji zatrudnienia. Jeżeli nie zostanie ona rozpatrzona, należy skorzystać z dalszej procedury wskazanej w dokumencie.

Masz pytania w tym zakresie? Skontaktuj się z nami. Dla nas liczy się jasny przepływ informacji, w ten sposób bowiem obie strony wspólnie dbają o dobrą współpracę.

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu