Pracodawco, sprawdź umowy swoich pracowników!

W dniu 22 lutego 2016r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, dotycząca umów o pracę zawieranych na czas określony. Zgodnie z aktualnie obowiazujacym art 251§ 1 kp: „okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.”
Co to oznacza dla pracodawców i jakie niesie ze sobą konsekwencje? Warto byc uważnym, ponieważ już w nadchodzącym miesiącu część obecnie trwających umów o pracę na czas określony przekształci się w umowy bezterminowe.
Kiedy? W związku ze sporami dotyczącymi sposobu obliczania wskazanego w przepisie okresu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, iż dopuszczalne 33-miesięczne zatrudnienie przy umowach zawartych na czas określony należy obliczać w oparciu o orzecznictwo w tym zakresie.Tutaj dominuje pogląd, zgodnie z którym terminy te powinny być liczone potocznie, zatem końcem okresu wskazanego w kp jest dzień 21 listopada 2018r.
W związku z powyższym, jeżeli w dniu 22 lutego 2016 roku zawarta została z pracownikiem umowa o pracę na czas określony i trwa ona nadal, to w dniu 21 listopada miną 33 miesiące od jej zawarcia. Efektem wprowadzonych zmian będzie jej przekształcenie się w umowę na czas nieokreślony od dnia 22 listopada 2018 r.
Podobnie będzie z umowami terminowymi, zawartymi przed 22 lutego 2016 r. i trwającymi nadal.
We wskazanych przypadkach warto się zabezpieczyć skracając umowę za pomocą aneksu, czyli porozumienia zawartego zgodnie pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Prawo zabrania jednostronnego zmieniania okresu trwania umowy.
Warto zatem sprawdzić swoje akta osobowe pod tym względem, aby uniknąć niepotrzebnego zaskoczenia. Zmiana umowy terminowej w umowę zawartąna czas nieokreślony, w związku ze zmianą przepisów, wiąże się w dużej mierze ze zmianami w zakresie sposobu ich wypowiadania. W przypadku umów bezterminowych ich ewentualne wypowiedzenie przez pracodawcę wymaga wskazania przyczyny i uzasadnienia.

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram
Flexspecialisten Abu Abu